Vinteco - Dizajn z historią

Regulamin sklepu internetowego Vinteco

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Vinteco, dostępny pod adresem internetowym www.vinteco.pl, prowadzony jest przez Agnieszkę Baszczak (ul. Jaskółcza 14/9, 65-465 Zielona Góra).
 2. Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Vinteco pod adresem internetowym www.vinteco.pl, zwanego dalej „Sklepem”, oraz warunki sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie.

§ 2

Definicje

1. Sprzedawca
Vinteco Agnieszka Baszczak
ul. Jaskółcza 14/9
65-465 Zielona Góra
NIP: 973-055-25-21
KRS:382232987
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEiDG
KONTO BANKOWE: Bank Santander 64 1090 1535 0000 0001 4159 9574
Adres email: kontakt@vinteco.pl

 2. Klient – każda osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Konsument – każda osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 5. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.vinteco.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

 6. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Warunki ogólne
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Ilość i rodzaj Produktów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
 3. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak kosztów wysyłki, które są podawane do wiadomości Kupującego przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia. Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Kupującego w momencie złożenia przez niego zamówienia.
 4. Miejsce wydania produktu musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Dane kontaktowe: Vinteco Agnieszka Baszczak, ul. Jaskółcza 14/9, 65-465 Zielona Góra, kontakt@vinteco.pl
 6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
§ 4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową zaktualizowaną do najnowszej wersji,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.
§ 5
Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 
§ 7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu,
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
3. potwierdzić zamówienie klikając  przycisk “Przejdź do realizacji zamówienia”.
4. opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 4.


§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a/ Przesyłka kurierska,
b/ Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Jaskółcza 14/9,65-465 Zielona Góra
2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
3. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są określone w trakcie składania Zamówienia.
4. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny.
5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a/ Płatność przy odbiorze (dotyczy odbioru osobistego),
b/ Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
6. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami wynikającymi z nieodebrania awizowanej paczki przez firmę świadczącą usługi Kurierskie z tytułu poniesionych kosztów odesłania Paczki oraz z tytułu ponownego wysłania do Kupującego.

 § 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku wyboru przez Kupującego:
a/ płatności przelewem, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b/ płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób określony podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowego Sprzedawcy.
7. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego liczy się w następujący sposób:
a/ W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b/ W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik lub od momentu odbioru Produktu przez Kupującego od Sprzedawcy.
 3. Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną przed upływem tego terminu. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a/ w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b/ Kupujący powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.c/Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. d/ Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. e/ Po zwrocie Produktu Sprzedawca zwraca Kupującemu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. f/ Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b/   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę traci prawo odstąpienia od Umowy.


§ 11

Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, która nie została uwzględniona w opisie Produktu Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Kupujący, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, która nie została uwzględniona w opisie Produktu, może:
a/ złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b/ złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawcę nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
c/ żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
 1. Sprzedawca zobowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do:
a/ oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  b/ oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
   c/ żądania wymiany rzeczy na wolną od wad.

   § 12
   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
   1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
   § 13
   Dane osobowe w Sklepie internetowym
   1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
   2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
   3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w przypadku wyboru opcji wysyłki Produktu.
   4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
   5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
   § 14
   Postanowienia końcowe
   1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
   2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

   Please wait...